„Základným cieľom našej audítorskej spoločnosti je poskytovať kvalitné služby založené na profesionalite a etike.“

Audítorské služby sú poskytované v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA)

Sme členmi Slovenskej komory audítorov s číslom licencie SKAU 272. Zodpovedným audítorom spoločnosti je Ing. Darina Kočišová, s licenciou SKAU 794 .

Odvetvia: výroba, stavebníctvo, obchod, služby, samospráva

Audit účtovnej závierky

 • štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej podľa slovenskej legislatívy
 • predbežný audit
 • audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS

Audit účtovníctva

 • priebežné overovanie správnosti vedenia účtovníctva
 • posúdenie vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky
 • zhodnotenie dodržiavania zákonom stanovených postupov účtovania
 • analýza účtovníctva vo vzťahu k DPH a dani z príjmov
 • overenie jednotlivých oblastí hospodárenia spoločnosti
 • ostatné uisťovacie služby podľa konkrétnych požiadaviek klienta
 • priebežné vedenie podvojného účtovníctva
 • spracovanie DPH
 • štatistika
 • spracovanie mzdovej agendy
 • spracovanie podkladov pre peňažné ústavy
 • účtovná závierka a výpočet dane z príjmov
 • casch flow
 • výročná správa
 • zastupovanie klienta pred Daňovým úradom a poisťovňami
 • vypracovanie interných smerníc

Poradenstvo poskytujeme v nasledujúcich oblastiach:

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo zabezpečujeme prostredníctvom daňového poradcu pod číslom licencie SKDP 202/93, ktorú vlastní konateľ ka spoločnosti Ing. Darina Kočišová.

 • vypracovanie daňových priznaní s pečiatkou licencovaného daňového poradcu
 • navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podniketeľských zámerov
 • zastupovanie klientov v styku s daňovým úradom
 • priebežná metodická pomoc v oblasti DPH a vedenia tzv.daňového účtovníctva
 • zmeny v legislatíve a školenia zamestnancov

Ekonomické poradenstvo

V priebehu účtovného obdobia sa môžu vyskytnúť neštandardné obchodné a teda aj účtovné prípady. Na základe dohody s Vašou spoločnosťou môžeme riešenie takýchto prípadov vykonávať priebežne po predchádzajúcej kontrole účtovníctva, alebo podľa Vami definovaných problémov jednotlivo.

 • účtovné poradenstvo
 • finančná analýza
 • spracovanie podkladov pre peňažné ústavy
 • zdroje finacovania
 • poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
 • pomoc pri daňovej registrácii
 • vypracovanie koncernových formulárov podľa požiadaviek materskej spoločnosti
EU AUDIT, s.r.o.
Haburská 20
040 11 Košice

Ing. Darina Kočišová
Konateľ, audítor, daňový poradca

Mob.: 0905 279 885
info@euaudit.sk


View Prvý poradenský dom - Moldavská cesta 6 in a larger map